ชวนน้อง ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื่องจากงานห้องสมุดฯมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนและเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ). ดังนั้นห้องสมุดจึงจัดกิจกรรม "โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 1/2 และ 1/3 ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 1-24 ธันวาคมในเวลา 08.40-09.35 (ทุกวันศุกร์) ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมดังนี้
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
วันที่ 17 ธันวาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม"โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1" ได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด
แล้วมาพบกันนะ