นิทรรศการใหม่ชวนลอง : เซียมซีรักอุทัย

, ,

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ในฐานะแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เล็งเห็นความสำคัญของแหล่งเรียนรู้และการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น งานห้องสมุดจึงได้จัดทำเซียมซีรักอุทัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในจังหวัดอุทัยธานี โดยเซียมซีรักอุทัยแบ่งออกเป็นรายด้าน อาทิ ด้านอาหาร ประวัติศาสตร์ เพลงพื้นบ้าน ทอผ้า ฯลฯ จำนวน 15 แหล่งเรียนรู้
โดยห้องสมุดได้จัดนิทรรศการแบ่งออกเป็น 2 ช่องทาง คือ
1. นิทรรศการเซียมซีรักอุทัย มุมหนังสือแนะนำ ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จัดแสดงเซียมซีรักอุทัย จำนวน 15 ใบ
2. นิทรรศการออนไลน์ ให้จัดนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) โดยให้บริการที่ UTW Library ผู้สนใจสามารถเลือกชมจาก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เซียมซีรักอุทัย แหล่งเรียนรู้แบบไหนใช่คุณ ?